“​សំណល់​ជីវិត​” ដ៏អស្ចារ្យ​ក្រោយ​ការបាក់​ទំនប់​វា​រី​អគ្គិសនី​នៅ​ឡាវ​ – CEN