ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​កូរ៉េខាងជើង​អំពាវនាវ​ឱ្យចេញ​សេចក្ដីថ្លែងការណ៍​បញ្ចប់​សង្គ្រាម​ – CEN