ជា​មន្ត្រីរាជការ​ទទួល​បាន​ប្រាក់ខែ​ពី​រដ្ឋ ត្រូវ​គាំទ្រ​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​បម្រើប្រជាជន​ – CEN