អ្នកបម្រើចិន​ម្នាក់ កំពុង​ដើរ​កាន់​ឆ្នាំង​ទឹក​ស៊ុប​ក្តៅៗ ស្រាប់តែ​រអិល​ជើង ធ្វើឲ្យ​កំពប់ទឹក​ស៊ុប​លើ ក្មេងប្រុស​ម្នាក់​ – CEN