ការប្រឡង​ទុតិយភូមិ​ឆ្នាំ​នេះ​នៅ​ថ្ងៃទី​២០ សីហា នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ មាន​បេក្ខជន​ជាង​២​ម៉ី​ន​នាក់ និង​ទូទាំង​ប្រទេស​ចំនួន​ជាង​១១​ម៉ឺន​នាក់​ – CEN