​យក​ទូរទស្សន៍​ចាស់ៗ​ខូច មក​ធ្វើ​របង​… ផ្ទះ ! – CEN