គូស្នេហ៍​ចម្លែក ៖ ជ្រើសរើស​រក​អ្នក​ថត​ទិដ្ឋភាព​ផ្សំ​ដំណេក​គ្រា​… ដំបូង​ – CEN