រាជ​នី​បណ្តាញ​សង្គម​ពុំ​រវល់​នឹង​ការ​ស្លៀកពាក់​ខើច “​ខ្វះមុខ​ខ្វះក្រោយ​” នៅ​ពិធី​ប្រគល់​ពានរង្វាន់ American Music 2017 – CEN