១០​ រូប​ភាព​នេះ បញ្ជាក់​ថា មនុស្ស​ខ្ជិល​មាន​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​គួរ​ឲ្យ​សរ​សើរ – CEN