ក្រសួង​បរិស្ថាន​នឹង​រៀបចំ​វេទិកា​ស្តីពី​«​ការចូលរួម​របស់​រដ្ឋបាល​ថ្នាក់ក្រោ​ម​ជាតិ និង​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន​ក្នុង​ការការពារ និង​អភិរក្ស​ធនធានធម្មជាតិ​» – CEN