ស្ថានភាព​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ នៅតាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ជល​សាស្ត្រ ប្រចាំ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែ​សីហា​នេះ​ – CEN