បរិមាណ​វីតាមីន​គ្រប់គ្រាន់ អាច​ទប់ស្កាត់បាន​ពី ៣០ ទៅ ៥០% ហានិភ័យ​ច្រើន​មុខ​ – CEN