លុយ 600.000 ដុល្លារ ប៉ើង​តាម​ខ្យល់ រាយ​ពេញ​ថ្នល់ជាតិ នៅ​អាមេរិក​ (វីដេអូ) – CEN