ស្ត្រី​ម្នាក់​ប្រកាសថា “​ចង់​មាន​កូន​ជាមួយ​ខ្មោច​” ! – CEN