បើ​អ្នក​កំពុង​ព្យាយាម​សម្រក​ទម្ងន់ អ្នក​គួរ​ចៀសវាង​ហូប​អាហារ​ទាំងនេះ​! – CEN