មាន​សុខសន្តិភាព ទើប​យើង​មានឱកាស​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រទេស​អោយមាន​ភាព​រីកចម្រើន​បាន​ – CEN