អង់គ្លេស ៖ ខាន​ភ្លៀង​យូរ ភ្លៀង​មួយ​ប្រ៉ា​វ​ លិច​ដូច​ស្រុក​ខ្មែរ​ដែរ​! (វីដេអូ) – CEN