ពិតជាសាហាវ បាញ់​សម្លាប់​មួ​យ​គ្រួសារ ហើយ​ដុត​ផ្ទះ​បំបាត់​ភស្ដុ​តាង សមត្ថ​កិច្ចកំពុង​ស្រាវ​ជ្រាវ ដោយ​មាន​សំបក​កា​ទុស​កាំ​ភ្លើង – CEN