ក្មេង​នេះ​ខុស​អ្វី បានជា​ធ្វើ​បែប​នេះ ! (វីដេអូ) – CEN