ដឹង​អត់ថា មាន​អ្វី​កើតឡើង បើ​អ្នក​ហូប​ចេក​រាល់ថ្ងៃ​? – CEN