កេរ​មរតក ៖ ទស្សនៈ​ខុសៗ​គ្នា​គួរឲ្យ​ចាប់អារម្មណ៍ តែ MC ទូរទស្សន៍​ម្នាក់នេះ គាត់​មាន​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​ការផ្តល់​មរតក​គួរ​ឲ្យ​ពិចារណា​ជាងគេ​ – CEN