ស្ថានភាព​របស់​ព្យុះ​ទី​១៦ ឈ្មោះ​បេប៊ីន​កា នឹង​ធ្វើឲ្យ​ខេត្ត​ជាប់មាត់​សមុទ្រមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​ច្រើន​ – CEN