​ពិភាក្សា និង​ប្រមូល​ធាតុ​ចូល សម្រាប់​កែលម្អ លើ​សេចក្តីព្រាង​ក្របខ័ណ្ឌ នៃ​ការអភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​-​ឡាវ​-​មី​យ៉ាន់​ម៉ា​-​វៀតណាម​ – CEN