​ដើម្បី​រក្សា​សេ្ថរ​ភាព​ថ្លៃ​ទំនិញ​នៅលើ​ទីផ្សារ តម្រូវការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំថ្ងៃ មន្ត្រី​ត្រូវ​ពង្រឹងសមត្ថភាព លើ​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារ​ – CEN