ចិន​បដិសេធ​ថា ខ្លួន​មិនបាន​ឃុំ​ខ្លួន​ជន​ជាតិ​វីហ្គ័រ មួយ​លាន​នាក់​នៅ​ជំរំ​ទេ – CEN