ប្រយ័ត្ន​! ខែក្តៅពេក អ្នក​ចិញ្ចឹម​ឆ្កែ​ទាំង​ឡាយ​ត្រូវ​គិត​គូរ​មើល​ឆ្កែ​ចិញ្ចឹម​របស់​ខ្លួន​ឲ្យ​ស្រួល ក្រែង​ត្រូវ​គេប្តឹង​អស់​… លុយ​ទទេៗ ! (វីដេអូ) – CEN