ប្រសិន​គេពុំ​បង្ហាញ​ការ​ពិត​អ្នក​ណាៗ ក៏​ច្រឡំថា ជាហ្វូងដាយណូស័រ កំពុង​ដើរ​ឆ្លង​អូរ​ដែរ ! (វីដេអូ) – CEN