នាយករដ្ឋមន្ត្រី​ថៃ Prayuth Chan Ocha នឹង​ចូលប្រឡូក​នៅក្នុង​នយោបាយ នៅ​ឆ្នាំក្រោយ​ដែរ​ឬក៏​យ៉ាងណា​? – CEN