អង្គការសហប្រជាជាតិ​ព្រមាន​អំពី​សមាជិក​ពួក​ភេរវកម្ម IS 30.000​នាក់​ – CEN