ក្រសួង​ការងារ​ជំរុញ​ការលើកកម្ពស់​សុខភាព និង​សុវត្ថិភាព​ល្អ​នៅ​កន្លែង​ការងារ​ឲ្យ​កាន់តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព និង​ល្អប្រសើរ​ថែម​ទៀត​។​ – CEN