​រដ្ឋាករទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុងភ្នំពេញ នឹង​ផ្អាក​ការផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​រយៈពេល​ខ្លី នៅ​តំបន់​សង្កាត់​ស្ទឹងមានជ័យ នៅ​យប់​ថ្ងៃទី​១៥ – CEN