​លេចឮ​យកប្រាក់ ជា​ថ្នូ​នឹង​ការបំពេញ​ការងារ ក្នុង​ការចុះពិនិត្យ​ដី​ជម្លោះ​ជាមួយ ក្រុមហ៊ុន Union តែ​អាជ្ញាធរ​បដិសេធ​ – CEN