កិន​អ្នក​បើក​ម៉ូតូ​កង់បីឥណ្ឌា​ម្នាក់​ដាច់​ខ្លួន​ជាបំណែកឈាមដាបពេញ​ផ្លូវ​ – CEN