បើ​កំពុង​មាន​ជំងឺ​លើសឈាម អ្នក​គួរ​ចៀស​វាង​ទទួល​ទាន អាហារ​ទាំង​នេះ​ – CEN