សោរឡាន​មាន​តម្លៃ​ញាក់​សាច់ តែ​សម្រាប់​អ្នក​មាន​វាជា​រឿង​… ធម្មតា​! – CEN