រដ្ឋ​មន្ត្រី​បរិស្ថាន ៖ ភាព​រិច​រិល​នៃ​ព្រៃឈើ នាពេល​បច្ចុប្បន្ន​ត្រឹមតែ​០,៦% ប៉ុណ្ណោះ​ – CEN