​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវការ សមាគម​អ្នក​បច្ចេកវិទ្យា​ហិរញ្ញវត្ថុ​កម្ពុជា​ – CEN