ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​ពុំមែន​ជា​សត្រូវ​របស់​ប្រជាជន​នោះឡើយ​! – CEN