របាយការណ៍​របស់​ធ​នាគារ​ពិភពលោក​៖ កម្ពុជា​បន្ត​ទទួល​បាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​រឹងមាំ និង​បោះជំហាន​ឈាន​ឡើង​ក្នុង​ខ្សែសង្វាក់​ត​មៃ្ល​វិស័យ​កម្មន្តសាល​ – CEN