ក្នុង​រយ​:​ពេល​១​អាណត្តិ មកនេះ មន្ត្រីរាជការ​គ្រប់​លំដាប់ថ្នាក់ បាន​ខិតខំ​យកចិត្តទុកដាក់​អនុវត្ត​កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​ – CEN