បុគ្គលិក​ភោជនី​ដ្ឋា​ន​មួយ ដេញ​បុរស​អ្នកក្រ​ម្នាក់​មិន​ឲ្យចូល តែ​ចុងក្រោយ ទើប​ស្តាយ​ក្រោយពី​ទង្វើ​របស់​ខ្លួន (វីដេអូ) – CEN