អង់គ្លេស​-​កម្ពុជា ពង្រឹង​លើ​បញ្ហា​បច្ចេកវិទ្យា និង​តិច​ណូ​ឡូជី បញ្ហា​ដោះមីន បញ្ហា​ពាណិជ្ជកម្ម បញ្ហា​លើក​កម្ពស់​ស្ត្រី​ – CEN