​រាជរដ្ឋាភិបាល​ថ្មី បន្ត​ដឹកនាំ​ដោយ គណបក្ស​ប្រជាជន​កម្ពុជា នឹង​ធ្វើឲ្យ​ប្រទេ​សកាន់តែ​រីកចម្រើន​ – CEN