លោក ជៀង អំ ចុះ​ប្រាប់​ដល់​សមាជិក​បក្ស​ថាៈ​កុំឱ្យ​មានការ​រើសអើង​ចំពោះ​បងប្អូន​ដែល​មិនបាន​ទៅ​បោះឆ្នោត​នាពេល​កន្លងមក​ពីព្រោះ​យើង​សុទ្ធតែជា​ប្រជាជន​ខ្មែរ​ដូច​គា្ន​ទេ​ – CEN