ស្ដ្រី​១០០​នាក់​ត្រូវបាន​សង្គ្រោះ​ពី​បណ្ដាញ​ជួញដូរ​ភេទ​នៅ Mexico – CEN