​មន្ត្រី​ឧទ្យានុ​រ​ក្ស​មាន​តួនាទី​សំខាន់​អន្ត​រាគម​ន៍​លើ​បទ​ល្មើស​ផ្សេងៗ​នៅក្នុង​តំបន់​សហ​គន៍​ – CEN