សុំ​ឲ្យ​អ្នក​ប៉ះ​កង់​ម៉ូតូ ឡាន បញ្ឈប់​សកម្មភាព បាច​ដែកគោល វី​ស ដែក​ស្រួច តាមផ្លូវ ដើម្បី​ផលប្រយោជន៍​ – CEN