អតីតបុគ្គលិកវិទ្យុអាស៊ីសេរី ២នាក់ ទាមទារប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ ពីថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យុអាស៊ីសេរី ជាង៥ម៉ឺនដុល្លារ – CEN