គ្រឿងញៀន ដែល​ជា​បញ្ហា​សង្គម​ត្រូវ​អប់រំ និង​ទប់ស្កាត់ ដោយ​យកចិត្តទុកដាក់​បំផុត​ – CEN