បណ្ដុះបណ្ដាល​មន្ត្រី​វ័យក្មេង​ពី ការគ្រប់គ្រង​បរិស្ថាន និង​ធនធានធម្មជាតិ​ – CEN